Условия за ползване на система ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Всички договори и фактури за услуги в сайта sop.bg се сключва с дружеството ИНФОКОЛ ООД с ЕИК:203778332. Услугите в sop.bg  се заплащат по банкова сметка:

IBAN: BG41UBBS88881000654084, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД 

За допълнителни въроси моля свържете се с вашия акаунт - мениджър или позванете на телефон: 0878 680 551

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да използвате сайта SOP.BG и услугата ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между АБОНАТИТЕ на системата „Профил на купувача” ( с интернет адрес: sop.bg ), наричана за краткост по-долу СИСТЕМАТА и дружеството ИНФОКОЛ ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. "проф. Кирил Попов" 53-А, наричано за краткост ОПЕРАТОР.

АБОНАТИ на системата могат да бъдат всички лица, които са Възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки ( ЗОП ).

Използването на СИСТЕМАТА от абонатите след заплащане на ОПЕРАТОРА представалява УСЛУГАТА по този договор.

С тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се уреждат търговските отношения между страните, а АБОНАТИТЕ получават правото да използват услугите на сайта и системата при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа на тази интернет страницата, АБОНАТИТЕ и ОПЕРАТОРА се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • УСЛУГАТА представлява обособена част от друг интернет адрес ( www.sop.bg ), за който е осигурена публичност по смисъла на чл.22б от ЗОП и на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може публикува и управлява информацията и документите по обявяване, изпълнение и приключване / прекратяване на обществените си поръчки.
 • УСЛУГАТА предлага генериране на отделно досие за всяка обществена поръчка, в което се публикуват електронни документи.
 • УСЛУГАТА има внедрена функция за удостоверяване на времето - TimeStamp при публикуване на всяко едно досие за обществена поръчка и документите към него.
 • УСЛУГАТА предлага публикуване и поддържане на вътрешни правила по силата на чл. 8б от ЗОП.
 • УСЛУГАТА се предоставя на абонатите чрез софтуерна система, реализирана на интернет адрес - sop.bg
 • АБОНАТ по смисъла на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е всяко юридическо лице по смисъла на чл.7 от ЗОП, което е сключило договор с ИНФОКОЛ ООД и е заплатило абонаментна такса за ползване на УСЛУГАТА.
 • Общите условия имат задължителен характер както за ИНФОКОЛ ООД, така и за АБОНАТИТЕ на услугата, като страните удостоверяват това с подписите си в договора.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

АБОНАТИТЕ имат възможност да получат еднократно безплатен достъп до информационните ресурси на СИСТЕМАТА за период от 30 дни. За целта е необходимо да се регистрират в сайта и да създадат индивидуален потребителски профил. При регистрация АБОНАТИТЕ се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация за представляваното от тях дружество.

ИНФОКОЛ ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил ( акаунт ) на АБОНАТА.

ИНФОКОЛ ООД си запазва правото да премахне потребителски профил и достъпа до него, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

ИНФОКОЛ ООД си запазва правото да се свърже с АБОНАТА преди активиране на профила му с цел потвърждение на данните. ИНФОКОЛ ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение в сайта sop.bg.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГАТА

Всеки абонат, желаещ да се възползва от УСЛУГАТА, трябва да сключи писмен договор с ИНФОКОЛ ООД. Подписването на договора се извършва от управителите ( директорите ) на двете дружества или от пълмомощник с заверено пълномощно. То трябва да бъде нотариално заверено и в него ясно да е упоменато, че упълномощеното лице има право да сключва сделки за възмезни услуги от името на дружеството.

ИНФОКОЛ ООД има право да откаже сключване на договор или да прекрати такъв в следните случаи:

 • Управителят на дружеството или упълномощеното от него лице не представят документ за самоличност, с които да се легитимизират.
 • АБОНАТЪТ не е заплатил абонаментна такса или има просрочени задължения по стари договори с ИНФОКОЛ ООД.
 • АБОНАТЪТ изплолзва услугата с цел постигане на забранени от закона цели.
 • АБОНАТЪТ предостави достъп до УСЛУГАТА на трети лица чрез своето потребителско име и парола.
 • АБОНАТЪТ прехвърли абонамента си, произтичащ от договора, на трети лица без да уведоми ИНФОКОЛ ООД.

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените се определят в индивидуалния договор съгласно абонаментните планове относно услугата „Профил на купувача” публикувани на адрес:

Начинът на заплащане на УСЛУГАТА и неустойките при неплащане или забавяне на плащането се определя в индивидуалния договор на АБОНАТА.

 • ИНФОКОЛ ООД има право да предлага по-ниски цени за УСЛУГАТА, при условие че АБОНАТЪТ стане клиент и на други продукти и услуги или се включи в промоционална кампания.
 • ИНФОКОЛ ООД си запазва правото да променя цените на услугата спрямо годишния инфлационен индекс.

Допълнителни условия на абонамента се уточняват преди подписването на договора между АБОНАТА и ИНФОКОЛ ООД. Промени и допълнения в договора за услугата се правят по взаимно съгласие на страните чрез анекс към договора в писмена форма.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТИТЕ

 • АБОНАТИТЕ носят пълна отговорност за истинността на информацията и документите които въвеждат и публикуват чрез СИСТЕМАТА.
 • АБОНАТИТЕ имат право да ползват услугата ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА в съответствие с изискванията на тези общи условия и сключените договори между страните по договора. АБОНАТЪТ има право да ползва СИСТЕМАТА безвъзмездно за определен период при регистрация.
 • АБОНАТИТЕ са длъжни да спазват изискванията на тези общи условия и сключените договори между страните по договора.
 • АБОНАТИТЕ няма право да прехвърлят правата за ползване на УСЛУГАТА на трети лица без писменото съгласие на ИНФОКОЛ ООД.
 • АБОНАТИТЕ са длъжни да заплащат услугата ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА на ИНФОКОЛ ООД в срок, по начин и при условия определени в договора помежду им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНФОКОЛ ООД

 • ИНФОКОЛ ООД има право да променя технологията и структурата на УСЛУГАТА по начин незасягащ условията за нейното ползване и функции. При внедряване на промени ИНФОКОЛ ООД е длъжно да уведоми АБОНАТИТЕ, чрез публикуване на съобщение в сайта sop.bg в срок до 5 работни дни.
 • ИНФОКОЛ ООД се задължава да поддържа качествена УСЛУГАТА денонощно, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства.
 • ИНФОКОЛ ООД се задължава да не разкрива технологична информация и лични данни във връзка на ползване на УСЛУГАТА.
 • ИНФОКОЛ ООД се задължава да поддържа УСЛУГАТА по начин, който гарантира успешното и ползване от АБОНАТИТЕ извън случаите на форсмажорни обстоятелства.
 • ИНФОКОЛ ООД се задължава да отстранява повреди, неизправности и други подобни, които влошават качеството на услугата или я правят временно недостъпна, във възможно най-кратък срок.
 • ИНФОКОЛ ООД не носи отговорност за информационното съдържание на данните, които се публикуват в публичната част на СИСТЕМАТА при ползване на УСЛУГАТА.
 • ИНФОКОЛ ООД не носи отговорност за качеството на услугата, при настъпване на събития от непреодолима сила по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
 • ИНФОКОЛ ООД не носи отговорност за понижаване качеството или прекъсването на услугата, причинено от повреди на устройства и технологии изцяло намиращи се под контрола на АБОНАТИТЕ.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ИНФОКОЛ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички въпроси, неуредени в настоящите общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.