Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 147
 • Доставка на хранителни продукти за Направление „Социални услуги” - ,,Домашен социален патронаж’’, ,,Обществена трапезария’’ гр.Дулово и ДВХПР с.Правда

  АОП номер: 00043-2019-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 14:26:33
  Разгледай досие
 • „Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на „Рехабилитация на ул. Климент Охридски и

  АОП номер: 00449-2019-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 09:39:42
  Разгледай досие
 • Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД

  АОП номер: 01281-2019-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 15:29:10
  Разгледай досие
 • „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

  АОП номер: 00621-2019-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-05-20 16:27:05
  Разгледай досие
 • Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на

  АОП номер: 04147-2019-0008
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 17:52:01
  Разгледай досие