Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 156
 • Доставка на горива за нуждите на ПГСС Земя - Провадия

  АОП номер: 01983-2017-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 13:37:31
  Разгледай досие
 • Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0025- "Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул.

  АОП номер: 01019-2019-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:32:38
  Разгледай досие
 • „Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациентите на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД гр. Габрово” за 2019 – 2020г.

  АОП номер: 00934-2019-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:18:34
  Разгледай досие
 • “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.“

  АОП номер: 922134
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 16:29:00
  Разгледай досие
 • "Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село, с. Флорентин, с. Неговановци и с. Винарово, общ. Ново село” по две обособени позиции:

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 15:52:21
  Разгледай досие