Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 220
 • "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59"Елхица", гр.София"

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-02-17 18:17:16
  Разгледай досие
 • Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на

  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 15:52:17
  Разгледай досие
 • Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 15:48:30
  Разгледай досие
 • „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2021 година”

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 15:36:11
  Разгледай досие
 • "Доставка на минерални торове и продукти за РЗ през 2021г." с обособена позиция 1 - "Доставка на минерални торове през 2021г." и обособена позиция 2 - "Доставка на

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 14:11:46
  Разгледай досие