Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 219
 • Доставка чрез покупка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за нуждите на автомобилите на ЦСМП-Търговище

  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2020-11-26 13:12:30
  Разгледай досие
 • „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ситово за срок от 24 месеца”

  АОП номер: 00630-2020-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-09-10 16:46:02
  Разгледай досие
 • Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-09-09 11:20:42
  Разгледай досие
 • „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.010-0014-C01 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В

  АОП номер: 00913-2020-0007
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-08-25 13:29:04
  Разгледай досие
 • „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за създаване на зелена инфраструктура в местността Пода,

  АОП номер: 00725-2020-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 10:51:27
  Разгледай досие