Община Неделино

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема, междуобщинска транспортна схема и областна транспортна схема по три обособени позиции. 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема: Тънка бара – Неделино; Кочани-Неделино; Гърнати Неделино. 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от межуобщинската транспортна схема: Неделино - Златоград. 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от областна транспортна схема: Неделино - Устово.

Дата и час на публикуване: 2020-01-31 14:11:19
ID номер: 9096117 Статус: възложена

 

Предмет на настоящата поръчка е обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема, междуобщинска  транспортна схема и областна транспортна схема по три обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0005937
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 53100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи