Община Неделино

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ПО ДОГОВОР № 21/321/01341/27.11.2012 Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ПРСР) ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

Дата и час на публикуване: 2017-06-07 11:08:22Последна промяна: 2017-06-07 11:11:09
АОП номер: 01019-2015-0010 Статус: затворена

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ПО ДОГОВОР № 21/321/01341/27.11.2012 Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ПРСР) ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

Индивидуален номер на процедурата: 0002442
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 13000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79341000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-21 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 17:00:00