Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Разлог ЕООД“

Дата и час на публикуване: 2019-01-09 16:09:17Последна промяна: 2019-01-09 16:08:13
АОП номер: 00451-2019-0001 Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Разлог ЕООД“

Индивидуален номер на процедурата: 0004579
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 128010.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-11 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: +359896 787799
Документи