Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2018-12-06 12:30:27
АОП номер: 00451-2017-0002 Статус: затворена

Избор на доставчик на електрическа енергия,
координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране
на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД за период от 24 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0004433
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 135000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: +359 896 787799
Документи