Община Хайредин

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00614-2019-0003статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-19 11:08:25
АОП номер: 00614-2019-0002статус: прекратена

„Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-01 19:56:14
АОП номер: 00614-2018-0006статус: възложена

Изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-03 17:17:17
АОП номер: 00614-2018-0005статус: възложена

Доставка на оборудване и обзавеждане за ОДЗ "Славейче" и СОУ "Васил Воденичарски" нахоодящ се в с. Хайредин

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:37:59
АОП номер: 00614-2018-0003статус: прекратена

Изпълнение на СМР във връзка с Под мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-15 11:25:12