Община Дулово

“Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност ”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Дата и час на публикуване: 2018-07-02 13:56:52Последна промяна: 2018-07-02 13:56:43
АОП номер: 00043-2018-0012 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Строителство на обект: “Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр.  Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност ”Предметът на обществената поръчка е “Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр.  Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност ”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  Програма за развитие на селските райони  2014-2020 В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации  на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се настоящата документация за обществена поръчка.

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003894
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 1759113.80 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи