Община Дулово

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 12:07:45Последна промяна: 2018-04-03 12:07:31
АОП номер: 00043-2018-0004 Статус: възложена

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.  
3.2. Предметът на обществената поръчка е  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  Програма за развитие на селските райони  2014-2020
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации  на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се настоящата документация за обществена поръчка.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003606
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 34350.58 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи