Община Дулово

Предоставяне на консултантски услуги за Община Дулово, област Силистра по подготовката, управлението и отчитането на проекти по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Дулово” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Дулово“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с. Руйно и с. Боил община Дулово”

Дата и час на публикуване: 2016-08-15 11:26:25Последна промяна: 2017-07-31 11:25:41
АОП номер: 00043-2016-0007 Статус: възложена

Предоставяне на консултантски услуги за Община Дулово, област Силистра по подготовката, управлението и отчитането на проекти по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по четири обособени позиции: ОП 1: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност”, ОП 2: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Дулово”, ОП 3: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Дулово“,ОП 4: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с. Руйно и с. Боил община Дулово”.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001143
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 260800.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79400000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи