ЦСМП - Смолян

Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация Професия „Парамедик”, код на професията 723030, специалност код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения““

Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00Последна промяна: 2018-02-14 11:16:14
АОП номер: 00146-2016-0002 Статус: възложена

Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация Професия „Парамедик”, код на професията 723030, специалност код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения““

Индивидуален номер на процедурата: 0003343
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 81000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 80562000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-05 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00
 • Указания за участие в процеудрата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-13 17:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 15:59:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 11:17:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-28 11:15:59