ЦСМП - Смолян

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00146-2016-0002статус: възложена

Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация Професия „Парамедик”, код на професията 723030, специалност код 7230302 „Транспортиране на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00