ЦСМП - Смолян

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00146-2020-0001статус: приключена

Договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет Доставка на дизелово гориво Б6 - 110 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н -

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-01-10 13:25:54