Община Тетевен

Доставка чрез покупка на течни гоива за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тетевен за 36 месеца

Дата и час на публикуване: 2015-09-01 15:55:00Последна промяна: 2016-12-09 08:58:34
АОП номер: 00037-2015-0008 Статус: възложена

Доставка чрез покупка на течни гоива за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тетевен за 36 месеца. Прогнозни количества за три години: 1. Гориво за отопление със съдържани на сяра до 0,1% - 186 000 литра 2. Дизелово моторно гориво 10 ррт Е5 - 86 772 литра 3. Автомобилен бензин А 95 Н - 10 080 литра 4. Газ Пропан-бутан - 28 200 литра Горивото по точка 1 се доставя до складовете на зарежданите обекти. Горивата по точка 2, 3, и 4, чрез бензиностанции на Изпълнителя в град Тетевен и Република Българиям с карти за безналични плащания. Доставените горива трябва да отговарят на на "Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол" /ДВ бр. 36 от 10.05.2011 г./, на Българския държавен стандарт и ЗТИП.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001721
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи