Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 28
 • „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 13:41:43
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с

  Дата и час на публикуване: 2019-04-16 16:33:23
  Разгледай досие
 • „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул.”Витоша” и ул.”Оборище” в гр.Главиница, Подобект

  Дата и час на публикуване: 2019-04-15 11:30:54
  Разгледай досие
 • „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект: „ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СВАТБЕНА ЗАЛА В ГР.ГЛАВИНИЦА ( ПИ 15031.501.423)“

  Дата и час на публикуване: 2019-04-15 11:21:36
  Разгледай досие
 • Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 09:41:21
  Разгледай досие