Община Кула

"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Кула"

Дата и час на публикуване: 2020-02-27 11:06:41
АОП номер: 00827-2020-0002 Статус: възложена

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Кула

Индивидуален номер на процедурата: 0006043
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Кула
Прогнозна стойност: 910046.42 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45112350
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-20 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Илинка Найденова
  • Телефон/и за контакт: 0938/32227
Документи