Институт по обща и неорганична химия

Проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Блок 29 – самостоятелна сграда, собственост на БАН, кампус „Гео Милев“ по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии

Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:58:23Последна промяна: 2020-01-16 15:57:51
АОП номер: 01146-2020-0001 Статус: прекратена

В предмета на поръчката е включено проектиране и строителство на Център за върхови постижения (лабораторен комплекс). Обектът е Първа група, Четвърта категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005888
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 4310335.15 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-13 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов
Документи