Институт по обща и неорганична химия

Проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Блок 29 – самостоятелна сграда, собственост на БАН, кампус „Гео Милев“ по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии

Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:58:23Последна промяна: 2020-01-16 15:57:51
АОП номер: 01146-2020-0001 Статус: възложена

В предмета на поръчката е включено проектиране и строителство на Център за върхови постижения (лабораторен комплекс). Обектът е Първа група, Четвърта категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005888
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 4310335.15 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-13 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:21:17
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:22:07
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:22:13
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:24:18
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:25:20
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:24:25
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:30:37
 • Приложения

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-20 18:38:00
 • обявление за изменение

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 15:13:19
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117374043
  Удостоверено време: 03.02.2020 15:13:19
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 13:13:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-04 16:08:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117439267
  Удостоверено време: 04.02.2020 16:08:01
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2020 14:08:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по чл.33 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-07 16:07:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117585668
  Удостоверено време: 07.02.2020 16:07:02
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2020 14:07:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-29 18:08:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122924571
  Удостоверено време: 29.04.2020 18:08:31
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2020 15:08:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2020-06-02 15:44:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125266074
  Удостоверено време: 02.06.2020 15:44:17
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2020 12:44:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 17:20:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127770266
  Удостоверено време: 06.07.2020 17:20:11
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 14:20:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 17:20:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127770270
  Удостоверено време: 06.07.2020 17:20:18
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 14:20:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 17:20:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127770275
  Удостоверено време: 06.07.2020 17:20:26
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 14:20:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 17:20:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127770280
  Удостоверено време: 06.07.2020 17:20:32
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 14:20:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за Парсек груп

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-07 16:38:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127819724
  Удостоверено време: 07.07.2020 16:38:58
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2020 13:38:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за Панов

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-07 16:39:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127819749
  Удостоверено време: 07.07.2020 16:39:16
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2020 13:39:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за Адванс

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-07 16:39:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127819778
  Удостоверено време: 07.07.2020 16:39:45
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2020 13:39:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-02 17:56:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000143741851
  Удостоверено време: 02.03.2021 17:56:12
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2021 15:56:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-02 18:10:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000143742330
  Удостоверено време: 02.03.2021 18:10:09
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2021 16:10:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-02 18:10:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000143742331
  Удостоверено време: 02.03.2021 18:10:17
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2021 16:10:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-11-26 18:05:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167359575
  Удостоверено време: 26.11.2021 18:05:11
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2021 16:05:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-11-26 18:05:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167359579
  Удостоверено време: 26.11.2021 18:05:26
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2021 16:05:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-29 11:07:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167476720
  Удостоверено време: 29.11.2021 11:07:58
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2021 09:07:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2021-11-29 17:06:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167510930
  Удостоверено време: 29.11.2021 17:06:34
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2021 15:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с ДЗЗД "Калистратов и партньори"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:57:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174867818
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:57:50
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:57:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА АОП

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174867842
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:58:01
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1-Техническа спецификация_бл. 29_ИОНХ-БАН

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:58:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174867870
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:58:18
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:58:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 -Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:58:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174867886
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:58:25
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:58:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3-Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:58:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174867902
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:58:38
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:58:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2022-02-28 14:36:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000176266471
  Удостоверено време: 28.02.2022 14:36:35
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2022 12:36:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2022-02-28 14:37:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000176266553
  Удостоверено време: 28.02.2022 14:37:15
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2022 12:37:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2023-07-31 15:57:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000236486328
  Удостоверено време: 31.07.2023 15:57:01
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2023 12:57:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2023-07-31 15:57:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000236486432
  Удостоверено време: 31.07.2023 15:57:43
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2023 12:57:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори