ЦСМП - Смолян

Доставка на нови авточасти за нуждите на ЦСМП-Смолян

Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00Последна промяна: 2018-02-14 11:29:15
ID номер: 9050459 Статус: възложена

Доставка на нови авточасти за нуждите на ЦСМП-Смолян

Индивидуален номер на процедурата: 0003344
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 33340.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34640000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-26 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Описание и условия

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Указания и изисквания

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Проект на договора

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Посочване на идентификационна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Посочване на подизпълнители

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Списък на доставките

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 11:59:59
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 11:59:00