Областна администрация Смолян

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“. - Част №2 на процедурата

Дата и час на публикуване: 2020-01-21 10:30:43Последна промяна: 2020-01-28 10:38:33
АОП номер: 01044-2019-0002 Статус: приключена

Предметът на поръчката е „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“. Предметът на поръчката включва в себе си изготвяне на работни проекти за общо шест обекта на територията на област Смолян. В обхвата на поръчката следва да бъдат включени следните проектни части: 1. Част „Документация за БД и Хидроложки доклад“. 2. Част „Геодезия“. 3. Част „ХТС“. 4. Част „План за безопасност и здраве“. 5. Част „План за управление на строителните отпадъци“. Изготвяне на количествено - стойностна сметка (КСС) за видовете СМР.

Индивидуален номер на процедурата: 0005905
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Андриян Петров - Заместник областен управител
  • Телефон/и за контакт: +359 30160180
Документи