Добруджански земеделски институт

„Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Дата и час на публикуване: 2018-11-15 14:31:42
АОП номер: 00507-2018-0005 Статус: приключена

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия енергия по свободно договорени цени, съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и ПТЕЕ, за захранване на обекти на Добруджански земеделски институт, мрежа ниско и средно напрежение, както следва:

1.Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево, с. Петлешково;

2.Лабораторен комплекс, гр. Добрич ;

3.Почивна база „Елана“, к.к. „Албена“;

4. Апартамент в гр. Добрич и

5. 2 бр. Апартаменти в гр. София.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Ср.Н за срок от 24 (двадесет и четири) месеца  – 3116 MWh. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Н.Н. за срок от 24 (двадесет и четири) месеца – 533 MWh. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004355
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 746000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Георги Георгиев - главен инженер
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 681 8848
Документи