Белфери ЕООД

Застраховане на моторен кораб Белла, собственост на Белфери ЕООД , включващо: Застраховка Морско Каско и застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособстеника към пътници и стоки , превозвани с м/к Белла

Дата и час на публикуване: 2015-10-22 13:31:45Последна промяна: 2016-10-10 16:36:57
ID номер: 9047005 Статус: възложена

"Застраховане на моторен кораб "Белла", собственост на "Белфери"ЕООД , включващо: Застраховка "Морско Каско " и застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособстеника към пътници и стоки , превозвани с м/к "Белла". 1) Застраховка "Морско Каско" включващо рисковете , отговорност, пълна ) Реална или Консктруктивна ) загуба или Частични повреди на коруса и оборудването на м/к "Белла" ; Спасяване и отговорност сблъскване (4/4) , въведен в експлоатация месец ноември 2001г., със стойност на придобиване 748 800 лева (седемстотин четирдесет и осем хиляди и осемстотин лева) и действителна пазарна цена към момента на 430 150(четиристотини тридесет хиляди сто и петдесет лева)лева без ДДС , предназначен за превоз на пътници между двата бряга на Канал №2 на Варненското езеро при гр.Белослав.Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 20.11.2015г. 2)Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към пътници и стоки превозвани с м/к "Белла"; Срок на застраховката - една застрахователна година , считано от 20.11.2015г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001340
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 5000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66000000, 66514150, 66516300
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-22 13:31:45
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-10-22 13:31:45
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-04 17:00:00
 • Информация за извършено плащания за периода - от 17.11.2015г. до 12.08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 16:34:55
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-06 13:31:45