Топлофикация - Бургас ЕАД

Аварийна доставка на турбокомпресор VTR254-11 за ко-генератор №1 (4249)в ИКПТЕЕ в Топлофикация-Бургас ЕАД

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 15:18:37Последна промяна: 2017-07-11 15:18:22
АОП номер: 795418 Статус: приключена

Поръчката има за цел да бъде доставен  турбокомпресор VTR 254-11 за ко-генератор №1 (двигател 4249) поради настъпила авария в ИКПТЕЕ в Топлофикация-Бургас ЕАД.

Индивидуален номер на процедурата: 0002594
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 66000.00 € без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42123500-2
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/ 871109
Документи