Топлофикация - Бургас ЕАД

"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Топлофикация-Бургас ЕАД за срок от 12 месеца"

Дата и час на публикуване: 2017-03-31 14:03:08Последна промяна: 2017-03-31 14:02:57
АОП номер: 781064 Статус: прекратена

За „Топлофикация-Бургас ЕАД” възниква неоходимост от провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на чл.138 и при условията на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за срок от 12 месеца".
Съгласно чл.193 от Закона за водите (ЗВ) обществените отношения свързани с предоставянето на услуги за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване изискванията на Закона за водите. Съгласно разпоредбата на чл. 198о, ал.1 от ЗВ дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съораженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в ал.2 се посочва, че в границите на една обособена територия, само един В и К оператор може да осъществява тези дейности. В тази връзка с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на В и К операторите, техния обхват и граници. За територията на град Бургас, с обособена територия №6 съгласно Решението е обявено, че тази дейност се осъществява от „В и К” ЕАД Бургас.
Съгласно чл.5, ал.1 от ЗРВКУ регулирането на В и К се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съобразно публикувания на интернет страницата на КЕВР списък на В и К операторите към 31.12.2015 г.- „В и К” ЕАД Бургас е единствен оператор на територията на община Бургас Дружеството е вписано под № 7 в списъка. Предвид изложеното, договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, следва да бъде сключен с „В и К” ЕАД Бургас, тъй като дружеството притежава изключителни права по смисъла на §2, т.47 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Видно от фактическата описана обосновка цитираното дружество е носител на изключителни права за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води по отношение на град Бургас, по смисъла на §2, т.47 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Съгласно гореописаното, са налице условията за прилагане на чл.79, ал.1, т.3 б.”в” от ЗОП.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002158
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 41110000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж.Николай Батлев, Бистра Господинова
 • Телефон/и за контакт: 056 871109;056 860100
Документи
 • Решение за откриване на процедура по реда на чл.138 и при условията на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-31 14:02:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068833427
  Удостоверено време: 31.03.2017 14:02:52
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2017 11:02:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедура

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-28 13:08:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069817103
  Удостоверено време: 28.04.2017 13:08:19
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2017 10:08:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори