Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Топлофикация-Бургас"ЕАД

Дата и час на публикуване: 2015-11-10 16:51:09Последна промяна: 2015-11-12 17:41:57
АОП номер: 00937-2015-0002 Статус: приключена

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за срок от една година. Количества: - безоловен бензин А95Н – 2 000 л. за период от една година, - дизелово гориво – 24 000 л. за период от една година, Посочените количества са ориентировъчни и Купувача си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да ги завишава или намалява според конкретните нужди.

Индивидуален номер на процедурата: 0000399
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 55080.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100-4; 09134200-9
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/871 109
Документи