СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2019/2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2019-10-15 09:39:10Последна промяна: 2019-10-15 09:39:04
АОП номер: 938635 Статус: възложена

Съгласно мое Решение № РД-08-2020/02.09.2019г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе със обособени позиции.

        Извършване на специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт до СУ„Христо Ботев“ гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас по 4 /четири/ маршрутни разписания и автобусен превоз за учители по 1/едно/ маршрутно разписание, както следва:

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици І-XІІ клас  : с. Манолич – с. Велислав – с. Везенково – с. Садово – с. Бероново – гр. Сунгурларе и обратно –4 /четири / курса по 39 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута - 156 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 70 ученици.

Прогнозен брой учебни дни – 180 /сто осемдесет/ дена;

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици І-XІІ клас : Маршрут с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 3/три/ курса по 15 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута - 90 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 64 ученици.

Прогнозен брой учебни дни- 180 /сто осемдесет/ дена;

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици І-XІІ клас :    Маршрут: гр. Сунгурларе – с. Грозден – с. Терзийско и обратно – 2 /два/ курса по 15 км.  и Сунгурларе – Грозден - 2 курса по 5 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута - 80 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 30 ученици.

Прогнозен брой учебни дни – 180 /сто осемдесет/ дена;

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици  целодневна организация І-VІІ клас :  с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 1/един/ курс по 15 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута - 30 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението – 20 ученици.

Прогнозен брой учебни дни – 180 /сто осемдесет/ дена;

  • За гореизброените маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици НЕ се допуска превоз на правостоящи ученици.
  1. Маршрутно разписание за превоз на учители за учебната 2019-2020г.: . гр. Карнобат - с. Лозарево - с. Черница - гр. Сунгурларе и обратно  – 1 курс по 60 км. - 40 човека и 2 курс по 60 км. - 22 човека ;

Прогнозен брой учебни дни – 181 /сто осемдесет и един/ дена.

Превозването на учителите ще се извършва всеки учебен ден по упоменатото  разписание и в съответствие с утвърдените от страните часове на тръгване.

Не се допуска превоз на правостоящи учители при извършване на услугата.

       Публикувани в „Профил на  купувача” на официалния сайт на СУ „Христо Ботев“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер:911319.

       В посоченото време не е постъпила оферта за  обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе със обособени позиции. И със обявление за възложена поръчка № 936458 същата не е възложена поради липса на оферти или заявления за участие.

       Съгласно чл.182, ал.1, т,2 от  ЗОП  Възложителят може да проведе „пряко договаряне с определени лица“, когато процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

       Процедура на пряко договаряне с определени лица е предмет „Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе със обособени позиции, се открива на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП без никаква промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0005577
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 158428.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи