През какви статуси може да премине една обществена поръчка ?

За всяка поръчка в системата за обществени поръчки - sop.bg се съдържа информация за нейното актуално състояние, като й се дава статус, както следва:

  • Отворена - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • Удължена -
  • Затворена - изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • Възложена - публикувана е информация за сключен договор;
  • Прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата;
  • Приключена - всички договорни отношения по процедурата са извършени

При ситуация на обжалване на решение, действие или бездействие на възложител обществената поръчка може да премине в стаус:

  • Спряна - изпратена е информация за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка “спиране на процедурата”;
  • Отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението на откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно.

Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към статуса се добавя думата “частично” пред стауса.

Свържете се с нас