Община Грамада

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 929937статус: затворена

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-27 10:43:54
АОП номер: 929520статус: възложена

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „ТОДОР ТИТУРЕНКОВ“ ГРАМАДА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАМАДА

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-23 09:09:37