Община Грамада

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.

Дата и час на публикуване: 2019-08-27 10:43:54Последна промяна: 2019-08-27 10:43:01
АОП номер: 929937 Статус: затворена

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Грамада"

Индивидуален номер на процедурата: 0005355
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Грамада
Прогнозна стойност: 1142500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-16 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Милчо Башев
  • Телефон/и за контакт: 0886438051
Документи