ОУ Стоян Михайловски - град Варна

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна

Дата и час на публикуване: 2020-11-17 15:14:13
АОП номер: 01990-2020-0002 Статус: възложена

Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за обект ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна от топлопреносната мрежа на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД. За срок от 1 година (12 месеца), считано от 20.12.2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0006593
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 37000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09323000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-11-27 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Лидия Мазнева
  • Телефон/и за контакт: 052/510-357
Документи