ДГ 59 Елхица - град София

Обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 59 "Елхица"

Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00Последна промяна: 2015-04-21 16:13:18
АОП номер: 04504-2014-0001 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 59 "Елхица"

Индивидуален номер на процедурата: 0000047
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 120000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15893000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-07-17 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение за откриване на Обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Декларация за участието на подизпълнители - образец – приложение № 9

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Декларация по чл.47, ал.1 , т.1 и чл.47, ал.2, т.2, т.2а и т.5 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Информационен лист

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Техническа оферта

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Заявление за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-06-04 10:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-08-08 10:00:00
 • Договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-09-12 10:00:00