Институт по полски култури град Чирпан

Доставка на селекционен парцелен зърнокомбайн за нуждите на Институт по полски култури гр. Чирпан

Дата и час на публикуване: 2018-05-28 14:08:20
Статус: възложена

Доставка на селекционен парцелен зърнокомбайн за нуждите на ИПК Чирпан

Индивидуален номер на процедурата: 0003784
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Чирпан
Прогнозна стойност: 242000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16340000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Минка Колева и Таня Колева
  • Телефон/и за контакт: 0416 93133 и 0893610075
Документи