ДГ Пролет - Сандански

Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр. Сандански

Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:18:43
АОП номер: 02676-2019-0001 Статус: отворена

Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Доставка на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, риба за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански; - обособена позиция № 2 Доставка на плодове, зеленчуци и консерви за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански; - обособена позиция № 3 Доставка на други хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански; обособена позиция № 4 Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански;

Индивидуален номер на процедурата: 0005689
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 361240.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Мария Чинкова
  • Телефон/и за контакт: 0898 61 61 02
Документи