Община Черноочене

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене,област Кърджали за оперативен сезон 2020/2021 година"

Дата и час на публикуване: 2020-03-25 12:15:38
АОП номер: 00470-2020-0004 Статус: отворена

Поръчката включва дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места през експлоатационния зимен сезон 2020/2021 година на територията на община Черноочене,което се изразява в: почистване от сняг на пътища и улици и третиране против заледяване на настилките и съоръженията,опесъчаване(ръчно или машинно) и при необходимост- извършване на ремонтно-възстановителни дейности по пътните елементи и съоръжения за възстановяване на нормалното функциониране на пътно-транспортната инфраструктура. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 174.340 км.,като кандидатитемогат да участват в процедурата,както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция,така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Дължината на уличната мрежа по населените места е 113.250 км.Снегопочистването на общинските пътища да се извършва със специализирана техника,с колесни машини и по изключение,при екстремни ситуации,да се извършва с верижни машини.

Индивидуален номер на процедурата: 0006182
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 155500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63712200
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Неджатин Салим - Дикертор дирекция "Обща администрация"
  • Телефон/и за контакт: 03691 6228
Документи