Община Черноочене

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

Дата и час на публикуване: 2020-02-06 10:53:09
АОП номер: 00470-2020-0001 Статус: отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“ и включва: доставка на електрическа енергия за всички общински обекти на територита на общината, включително и за второстепените разпоредители, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0005957
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 97480.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Неджатин Салим - директор на дирекция "ОА"
  • Телефон/и за контакт: 03691/6228
Документи