ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД

„Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на Общински транспорт Русе АД”

Дата и час на публикуване: 2017-10-27 18:38:02Последна промяна: 2017-10-27 18:35:59
Статус: затворена

Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 5 (пет) броя токоизправителни станции (ТИС) на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Русе и присъединени към мрежа средно напрежение (Ср.Н) със собствена кабелна мрежа и 5 (пет) броя ползватели с мерене на ниско напрежение (НН). Всички обекти на Възложителя на ниво Ср.Н са първа категория на електрозахранване.

Индивидуален номер на процедурата: 0003022
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 257499.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-17 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стефко Иванов
  • Телефон/и за контакт: 35982820550
Документи