Основно училище Найден Геров - Бургас

„Доставка на храна в готов за консумация вид- тип закуска по предварителни заявки за учениците в ОУ ”Найден Геров” - гр. Бургас

Дата и час на публикуване: 2015-12-09 08:07:29
ID номер: 9048734 Статус: възложена

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците от 1-4 клас в ОУ ”Найден Геров” - гр. Бургас. Очакваната стойност на поръчката за периодана доставките - от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. е в размер на 26 134,30 лв. с ДДС. Стойността е изчислена на база 370 ученика или при единична цена на закуската в размер на 0,45 лв. с ДДС

- Код на поръчката, съгласно Класификатора на обществените поръчки: 15000000 /хранителни продукти и напитки/.

2.Изисквания за изпълнението на поръчката: Видовете храни предвидени за доставка са описани в Спецификация 1, съдържащи съответна информация за вида на храната и хранителните продукти и калкулация.

Приготвяната и доставяна храна трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока;

- Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните;

Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците;

- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;

- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването;

- Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните.

- Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците.

-Храната и хранителните продукти следва да бъдат приготвени в кухня-майка, регистрирана в Областната дирекция по безопасност на храните по реда на чл.12 от Закона за храните.

Храната и хранителните продукти се доставят от изпълнителя на определеното за целта място на територията на ОУ „Найден Геров” - гр. Бургас.

Доставката на закуските се извършва ежедневно, по писмена заявка на възложителя, подадена до изпълнителя до 12.00 ч. на предходния работен ден.

Заявката включва информация за вида, количеството и разпределението на храната за доставяне.  

Заявената храна се доставя по следния график:

- закуска – сутрин от 8, 00 часа до 9, 00 часа

Закуските следва да бъдат индивидуално опаковани по подходящ начин, в опаковка за еднократна употреба и разпределена според заявката на възложителя. Същата се предава на определените за целта служители на възложителя със съставения за нея сертификат за качество /търговски документ за храни от животински произход/. За предаването се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.

На всяко пето число от месеца, изпълнителят представя на възложителя отчет /сборна ведомост/ за доставената храна, съдържащ меню по дати и стойността на доставената храна, както и фактура за дължимата сума за плащане.

Стойността на опаковката, разходите за опаковането на храната и транспортните разходи за доставка се включват в предложените от участника единични цени на храните.

Транспортните разходи за доставка се включват в предложените от участника единични цени на храните.

Индивидуален номер на процедурата: 0000467
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 26134.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-17 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Спасова
  • Телефон/и за контакт: 0882272879
Документи