Община Георги Дамяново

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект "Рехабилитация на общински път „ MON 1110 /III – 815, Боровци-Видлица/ - Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200."

Дата и час на публикуване: 2020-01-07 16:17:43Последна промяна: 2020-01-07 16:17:13
АОП номер: 01139-2020-0001 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обект: „Рехабилитация на общински път „ MON 1110 /III – 815, Боровци-Видлица/ - Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200.", финансиран по Споразумение за трансфер № РД-02-30-58/18.12.2019 г. на МРРБ
Изпълнителят ще осъществява авторски надзор по смисъла на чл. 162, ал. 2 във връзка с чл.160, ал.1 от ЗУТ в обем и обхват, съгласно ЗУТ, изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение-одобрен инвестиционен проект във фаза "Технически" и Разрешение за строеж №11 от 14.09.2016 година.
Основната задача на изпълнителя, осъществяващ авторски надзор, е да следи строителят дали изпълнява строителните дейности на обекта, съгласно изискванията на изготвения инвестиционен проект по ЗУТ. Всяко отклонение от изготвения и одобрен проект трябва да бъде докладвано на Възложителя. Всички предписания на проектантите, осъществяващи авторски надзор ще бъдат вписани в заповедната книга и ще бъдат задължителни за всички участници в строителните работи. Проектантите осъществяващи АН изготвят и подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След приключване на строителството, проектантите, осъществяващи авторски надзор ще заверят релевантната екзекутивна документация. Проектантите, осъществяващи авторски надзор ще извършват посещение на обекта по време на упражняване на авторския надзор,ще оказват съдействие на Възложителя – Община Георги Дамяново при реализацията на проекта, ще извършват експертни дейности и консултации. Ще вземат участие в действията по въвеждане на обекта в експлоатация. При изпълнение на договора за обществената поръчка Изпълнителят подготвя по искане на Възложителя доклади и становища по спешни въпроси или по теми, изискващи по-обстойно пояснение. Те следва да съдържат информация, съответстваща на поставеното от Възложителя искане. Предлага на Възложителя да не изплаща на строителя некачествено извършени СМР, когато не са отстранени или поправени своевременно; отстранява за своя сметка всички пропуски и неточности в проекта, установени по време на строителството, в срокове посочени от възложителя и/или инвеститорския контрол;няма право да прави промени в проекта и вида на материалите, водещи до оскъпяване на обекта, без изричното писмено съгласие на възложителя и други възникнали в хода на изпълнение на договора работи. За резултатите по изпълнение на авторския надзор, Изпълнителят представя на Възложителя Окончателен доклад за изпълнението на договора за обществената поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0005857
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Георги-Дамяново
Прогнозна стойност: 63340.90 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-17 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радослав Найденов-зам.-кмет на общ.Георги Дамяново
  • Телефон/и за контакт: 09551 2220
Документи