Община Георги Дамяново
  • Начало

Профил на купувача - начало

„Извършване на строително – монтажни работи за реализиране на обекти от капиталовата програма на община Георги Дамяново за 2019 г.”, разделена на тринадесет самостоятелно обособени позиции, както следва: 1. „Възстановяване на спортна площадка” – с.Дълги Дел. 2. „Ремонт на кмество” с.Еловица. 3. „Вътрешно боядисване на сградата на общината”. 4. „Ремонт на читалището” с.Георги Дамяново. 5. „Ремонт тоалетни – I етаж” с.Георги Дамяново. 6. „Изграждане на стъпала и навес в гробещен парк” с.Главановци 7. „Ремонт чешма” с.Главановци. 8. „Изграждане на тоалетна в читалището” с.Говежда. 9. „Ремонт покрива на читалището –средна част” с.Каменна рикса. 10. „Изграждане чешма”, с.Видлица. 11. „Ремонт на читалище” с.Копиловци. 12. „Ремонтно – възстановителни работи по сграда – читалище”, с.Копиловци. 13. „Изграждане на отводнителен канал” с.Дива Слатина.
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2019-02-28 15:25:44
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 16:00:00
Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект „Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново , с.Георги Дамяново, с.Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново“ по две обособени позиции“ ОП 1: Подготовка на проект „Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново, с.Георги Дамяново, с.Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново“ за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ОП 2: Управление на проект „Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново, с.Георги Дамяново, с.Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново“, финансирани по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-04-10 15:23:28
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 16:00:00