Община Георги Дамяново
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект „Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново , с.Георги Дамяново, с.Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново“ по две обособени позиции“ ОП 1: Подготовка на проект „Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново, с.Георги Дамяново, с.Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново“ за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ОП 2: Управление на проект „Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново, с.Георги Дамяново, с.Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново“, финансирани по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-04-10 15:23:28
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 16:00:00