ЦСОП Стара Загора

„Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“.

Дата и час на публикуване: 2019-11-14 13:30:26Последна промяна: 2019-11-14 13:30:17
ID номер: 9094516 Статус: отворена

Предметът на настоящата обществена поръчка по отделните обособени позиции е доставка на апаратура/техника/устройства/пособия и други артикули съгласно изискванията на Възложителя, необходими за осигуряване на съвременна терапевтична среда в ЦСОП - гр. Стара Загора чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Индивидуален номер на процедурата: 0005708
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Стара Загора
Прогнозна стойност: 33332.70 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192700
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-25 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Нела Атанасова
  • Телефон/и за контакт: 042 623818
Документи