Община Пордим

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.010-0014-C01 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПОРДИМ В ИМОТ С № 136038 “, ФИНАНСИРАН ПО ПРОЦЕДУРА BG16M1OP002-2.010 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14“, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ НА ОПОС 2014-2020Г

Дата и час на публикуване: 2020-08-25 13:29:04
АОП номер: 00913-2020-0007 Статус: прекратена

Предметът на обществената поръчка е  „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект № BG16M1OP002-2.010-0014-C01 Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот с № 136038, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.

Инвестициите предмет на проекта предвиждат предепониране на отпадъците от съседните частни имоти и от частите от имот № 136038 оставащи извън проектираното сметищно тяло в границите му, вертикална планировка и подравнителни работи на сметищното тяло, импулсно уплътняване на новоизградената част на сметищното тяло, изграждането на горен изолационен екран, както и създаването на подходящ субстрат за биологична рекултивация. В част Мониторинг са определени пунктовете и програмите за следене на отделяните газови емисии от тялото на депото, на качеството на повърхностните води и на сляганията на повърхността на рекултивираното тяло на депото. Основната дейност свързана с техническата рекултивация на депото ще бъде съпътствана от дейност по биологична рекултивация на депото, която ще бъде изпълнена със средства на Община Пордим и е извън обхвата на настоящия проект. В рамките на проекта ще се изпълнят и дейности за строителен и авторски надзор, организация и управление, както и мерки за информация и комуникация. Основната целева група в рамките на проекта включва населението на община Пордим.

Депото не отговаря на изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и поради тази причина експлоатацията му е преустановена със заповед на Директора на РИОСВ - Плевен. В резултат на основната дейност на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на ДБО на Община Пордим, неотговарящо на нормативните изисквания, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на ЕС от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Въпреки устойчивия административен капацитет, Възложителят не притежава необходимия експертен състав за ефективното и ефикасно изпълнение на проект BG16M1OP002-2.010-0014-C01  Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот с № 136038.

Обхватът на дейностите по настоящата обществена поръчка включва оказване на допълнителна експертна помощ на Възложителя от външен изпълнител, притежаващ специфични областни познания, опит и квалификация, като инструмент за успешното изпълнение на дейностите за организация и управление на проекта.

Индивидуален номер на процедурата: 0006527
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пордим
Прогнозна стойност: 43500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79400000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-09-21 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Райна Дончева
  • Телефон/и за контакт: 06513 2217
Документи