Начално училище Иван Вазов - град Враца

Събиране на оферти за производство и доставка на закуски за деца от ПГ и учениците от I до IV клас на НУ “Иван Вазов” – Враца за 2020 година

Дата и час на публикуване: 2020-01-06 12:02:26
ID номер: 9095680 Статус: затворена

Производство и доставка на закуски за учениците на НУ "Иван вазов" - Враца. Доставките се извършват само в учебни дни от годината. Прогнозният брой учебни дни е 171 за срока на договора. Прогнозният брой ученици за периода е 401 на ден.

Индивидуален номер на процедурата: 0005854
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 34912.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-22 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Таня Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 0879532053
Документи