ЦСОП Търговище

Доставка на материали, оборудване и софтуерни пакети за специализирани кабинети в ЦСОП, гр.Търговище в три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-11-07 10:08:59
ID номер: 9094086 Статус: отворена

„Доставка на материали, оборудване и софтуерни пакети за специализирани кабинети в ЦСОП, гр.Търговище с три обособени позиции". Предвиждат се следните обособени позиции с кодове, съгласно Класификатора на обществените поръчки: 30100000-0 Обособена позиция 1: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели" с прогнозна стойност 8 837,34 лв. /Осем хиляди осемстотин тридесет и седем лева и тридесет и четири стотинки / без ДДС. 37000000-8 Обособена позиция 2: „Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности" с прогнозна стойност 18 627,66 лв. / Осемнадесет хиляди шестстотин двадесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС. 48500000-3 Обособена позиция 3: „Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия" с прогнозна стойност 7 535,00 лв. /Седем хиляди петстотин тридесет и пет /лева без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0005688
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30100000, 37000000, 48500000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи