ЦСОП Мъглиж

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на оборудване за нуждите на Център за специална образователна подкрепа, гр. Мъглиж“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:11:22
ID номер: 9094644 Статус: възложена

Информация за публикувана обява

Индивидуален номер на процедурата: 0005721
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мъглиж
Прогнозна стойност: 33333.36 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39162200, 37524100
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-29 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Станкова
  • Телефон/и за контакт: 0879693188
Документи