ЦСОП Мъглиж

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9094644статус: възложена

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на оборудване за нуждите на Център за специална образователна

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-29 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:11:22