Община Борино

„Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 13:25:34Последна промяна: 2020-03-24 13:35:15
АОП номер: 00754-2020-0003 Статус: затворена

„Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“ по обособени позиции: Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“; Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“; Обособена Позиция 3 „Реконструкция на парково пространство в УПИ ІХ, кв.31, с. Буйново, община Борино“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 408 824.53 лв.  (словом: четиристотин и осем хиляди осемстотин двадесет и четири лева и петдесет и три стотинки)  без ДДС или 490 589.44 лева (словом: четиристотин и деветдесет хиляди петстотин осемдесет и девет лева четиридесет и четири стотинки) с ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0006166
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Борино
Прогнозна стойност: 408824.53 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи