Община Борино

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и укрепване на бреговете на общинско дере в кв.45, чрез изграждане на подпорни стени и водостоци - с. Борино, обл. Смолян“

Дата и час на публикуване: 2020-03-20 11:45:09Последна промяна: 2020-03-20 11:45:06
АОП номер: 00754-2020-0002 Статус: възложена

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности : • изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, включително необходимите работни детайли; • упражняване на авторски надзор; • времено строителство; • демонтажни работи; • доставка на необходимите материали и оборудване; • строителни и монтажни работи; • контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи; • съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; • въвеждане на строежите в експлоатация по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с регистриране пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждане на строежа в експлоатация и преминаване през процедура по реда на ЗУТ за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на всеки от строежите; • гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.

Индивидуален номер на процедурата: 0006144
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Борино
Прогнозна стойност: 224128.51 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45262620
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-14 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи