Многопрофилна болница за активно лечение - град Пирдоп

Доставка на консумативи, реактиви, химикали и рентгенови филми за Клинична лаборатория и Образна диагностика”

Дата и час на публикуване: 2020-01-08 15:09:56
ID номер: 9095738 Статус: отворена

Доставка на консумативи, реактиви, химикали и рентгенови филми за Клинична лаборатория и Образна диагностика”

Индивидуален номер на процедурата: 0005860
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пирдоп
Прогнозна стойност: 42717.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи