I ОУ Кочо Мавродиев Петрич

Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по обект: „Пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев” в УПИ I, кв.156А, гр.Петрич

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 14:30:09Последна промяна: 2019-04-09 14:04:41
АОП номер: 03226-2019-0001 Статус: възложена

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи инвестиционен проект за пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи за реализация на проекта и да бъде упражнен ефективен авторски надзор по време на строителството. Поръчката включва в обхвата си следните три дейности: 1. Проектиране; 2. Извършване на СМР; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Избраният изпълнител следва да извърши гореописаните дейности по отношение на строежа – предмет на поръчката. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са: 1. Изработен инвестиционен проект във фаза Работен проект; 2. Качествено и законосъобразно извършени строително – монтажни работи 3. Осъществен авторски надзор Подробно видовете дейности и изискванията към тях са описани в Техническата спецификация към документацията за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0004846
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Петрич
Прогнозна стойност: 511666.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45214210
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-07 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Запрян Кандиларов
  • Телефон/и за контакт: 00359876840409
Документи