Община Хитрино
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
Предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Реконструкция, възстановяване, оборудване, обзавеждане и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда на общинска администрация с. Хитрино, общ. Хитрино“ и „Реконструкция, възстановяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на „Младежки културен център“ - с. Хитрино“ в рамките на проект: „Подобряване достъпа до общински услуги, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на обекти общинска собственост на територията на общината, в т.ч.: сградата на здравната служба, сградата на общинска администрация и младежки културен център, находящи се в село Хитрино, Община Хитрино“, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-10-16 17:07:21
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-23 17:00:00
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом в село Хитрино, Община Хитрино“ в рамките на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом и административната сграда на общинска служба земеделие и гори в село Хитрино, Община Хитрино”, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-10-16 16:53:06
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-23 17:00:00