ЗПГ Климент Тимирязев - Сандански

Обследване на учебната сграда за установяване на техническите им характеристики

Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:54:15Последна промяна: 2016-10-11 13:56:44
ID номер: 9036402 Статус: затворена

1. Обследване на учебната сграда за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ, съгласно изискванията на глава трета - Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително екзекутивно заснемане – във всички необходими части, с оглед функцията на сградата; 2. Съставяне на технически паспорти по реда на чл. 14 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите за всеки от обектите; 3. Регистриране на техническите паспорти - дейности по представяне на техническите паспорти по реда на чл. 15 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите. Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля – 10956,00 лева без ДДС за обследване, съставяне и регистриране на технически паспорт и 5478,00 лева без ДДС за екзекутивно заснемане.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001364
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 16434.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70000000, 71250000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-02 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:54:15
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:54:15
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 13:54:15
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 17:00:00